229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján /23. § (1)/

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista:

 • a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 • a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 • köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
 • a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 • a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 • a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

 • a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 • a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 • az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 • a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 • középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
 • a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 • az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 • az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

 

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

 • a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 • a szabadidős foglalkozások körét,
 • az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,
 • a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.